Praca naukowo-dydaktyczna

Listy czasopism i wydawnictw punktowanych

Czasopisma naukowe, w których można publikować prace badawcze tworząc swój dorobek naukowy,
są regularnie oceniane (ostatnia ewaluacja: 2017-2020). Wykaz czasopism opiera sie na
międzynarodowych bazach interdyscyplinarnych (do czołowych baz należą Scopus oraz Web of
Science).

Nowy rozszerzony wykaz recenzowanych materiałów oraz czasopism z konferencji
międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów z podziałem na poszczególne dyscypliny (m.in.
językoznawstwo, literaturoznawstwo, itd.) dostępny jest na stronie Instytutu Rozwoju Szkolnictwa
Wyższego. Ujednolicony wykaz można znaleźć tutaj.
Wykaz czasopism z okresu poprzedniej ewaluacji można znaleźć w elektronicznym Biuletynie
Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pozyskiwanie środków na badania naukowe  

Pracownicy naukowi mogą starać się w różny sposób o pozyskiwanie dofinansowania badań
własnych. Mogą złożyć wniosek o grant, korzystać z programów flagowych oraz brać udział w
procedurach konkursowych różnych agencji. Co ważne, niektóre oferty skierowane są tylko do
„młodych naukowców” (najogólniej rzecz biorąc do ukończenia 35. życia, wyłączając pewne sytuacje
wyjątkowe).

 

Instytucje odpowiadające za dużą część finansowania badań naukowych w Polsce to:

 

Poszukując innych możliwości konkursowych i stypendialnych należy także odwiedzić strony innych
agencji takich jak:

Rada Młodych Naukowców udostępniła poradnik Jak napisać wniosek o finansowanie badań
naukowych (2013).
Specjalna zakładka w sekcji Badania na stronie Uniwersytetu Warszawskiego poświęcona jest
aktualnym informacjom na temat finansowania nauki, grantów i subsydiów.
Przydatne kontakty to Biuro Obsługi Badań UW oraz Biuro Międzynarodowych Programów
Badawczych.

Mobilność kadr naukowych

Pracownicy naukowo-dydaktyczni mogą starać się na wiele sposobów o (częściowo lub całkowicie
finansowane) wyjazdy na pobyty badawcze lub edukacyjne. Możliwości takie stwarzają m.in. umowy
bilateralne pomiędzy uniwersytetami, programy zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu

Edukacji, w tym program Erasmus+, program Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej
(CEEPUS). Warto regularnie odwiedzać zakładkę Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącą wymiany
stypendialnej naukowców w ramach umów międzynarodowych oraz wyjazdów służbowych.
Informacje o szkoleniach oferowanych przez instytucje zagraniczne dostępne są na platformie
IMOTION.

Można także starać się o stypendia innych organizacji takich jak np.: