Wzory formularzy

Wzory podań:

Formularze:

Klauzula informacyjna do podpisania przez osobę upoważnioną do odbioru dyplomu lub innych dokumentów w imieniu studenta/absolwenta

Wzór upoważnienia do odbioru dokumentów w imieniu studenta/absolwenta

Biura Spraw Studenckich (np. decyzje administracyjne dotyczące toku studiów, umowy ze studentem o odpłatności);

Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (wnioski o pomoc z funduszu pomocy materialnej, umowy dotyczące promotorstwa, umowy o dzieło w przewodzie doktorskim i w komisji habilitacyjnej).