Egzamin PNJW

Informujemy, że egzamin z Praktycznej Nauki Języka Włoskiego zostaje w roku akademickim 2019/2020 odwołany dla Studentów wszystkich lat I i II stopnia. 

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich modułów PNJW przewidzianych na danym roku, a ocena z przedmiotu będzie stanowiła ich średnią.