Egzaminy w trybie zdalnym

Uprzejmie informujemy, że w przypadku utrudnień technicznych związanych z przebiegiem zdalnych egzaminów i zaliczeń, które uniemożliwią studentce/studentowi podejście do egzaminu lub zaliczenia w planowanym terminie, obowiązują następujące zasady:

1. W przypadku egzaminów i zaliczeń w formie pisemnej na platformie Kampus, konieczne będzie udokumentowanie przez studentkę/studenta zaistniałych problemów technicznych w formie przynajmniej jednego zrzutu z ekranu komputera. Następnie egzaminator poinformuje studentkę/studenta o nowym terminie egzaminu lub zaliczenia, który odbędzie się do 3 dni roboczych od pierwotnej daty.

2. Jeżeli w trakcie egzaminu lub zaliczenia w trybie zdalnym w formie ustnej dojdzie do zerwania połączenia ze studentką/studentem, egzaminator może: 1) nawiązać ponownie połączenie i kontynuować odpowiednio egzamin lub zaliczenie; 2) zakończyć odpowiednio egzamin lub zaliczenie i wystawić studentce/studentowi ocenę na podstawie jego dotychczasowego przebiegu; 3) powtórzyć odpowiednio egzamin lub zaliczenie tego samego dnia po ponownym nawiązaniu połączenia.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UW egzaminy i zaliczenia ustne w trybie zdalnym będą obowiązkowo nagrywane w formie audiowizualnej i przechowywane przez egzaminatorów do 14 dni od dnia egzaminu bądź zaliczenia.

Przypominamy również, że aby przystąpić do egzaminów zdalnych zarówno na platformie Kampus, jak i na Google Meet obowiązkowy jest adres e-mailowy z domeny UW (student.uw.edu.pl lub uw.edu.pl).

Terminy poszczególnych egzaminów i zaliczeń zdalnych, a także instrukcja dotycząca narzędzi Google Meet (w tym zakładania poczty w domenie UW dla osób, które jej nie posiadają), podane są w dziale „komunikaty dla studentów”.