Studia magisterskie

Filologia włoska, studia drugiego stopnia w Katedrze Italianistyki UW

Studia II stopnia w Katedrze Italianistyki trwają cztery semestry i pozwalają uzyskać stopień magistra
filologii włoskiej. Na studia przyjmowani są kandydaci z dyplomem zarówno studiów italianistycznych
I stopnia, jak innych kierunków. Warunkiem podjęcia nauki jest znajomość języka włoskiego na
poziomie C1.

Zajęcia prowadzone w ramach programu studiów obejmują:
-kilkaset godzin praktycznej nauki języka włoskiego w każdym roku nauczania, rozwijających
zaawansowaną znajomość języka włoskiego w zakresie czterech kompetencji językowych ze
szczególnym naciskiem na uzupełnienie wiadomości z zakresu gramatyki, leksykę oraz pragmatykę od
poziomu C1 do poziomu C2;

-proseminaria i seminaria magisterskie – językoznawcze i literaturoznawcze;
-rozmaite wykłady kierunkowe, moduły warsztatowe, warsztaty tłumaczeniowe;
-bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminu DITALS, który daje uprawnienia do nauczania języka
włoskiego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wszystkie zajęcia kierunkowe prowadzone są w języku włoskim.
Dzięki wykładowcom akademickim i badaczom, zapraszanym na gościnne wykłady do Katedry
Italianistyki, studenci mają również okazję poznawać tematykę badań i metody dydaktyczne
wypracowane na uczelniach zagranicznych.

Studia w Katedrze Italianistyki umożliwiają również wyjazdy krajowe (w ramach programu MOST) i
zagraniczne (w ramach programu Erasmus+). Liczne umowy podpisane z europejskimi uczelniami
pozwalają odbyć część każdego etapu studiów poza uczelnią macierzystą. Do dyspozycji studentów są
też staże zagraniczne.

Zajęcia dla studentów filologii włoskiej odbywają się od poniedziałku do piątku w zabytkowej
kamienicy przy ul. Oboźnej 8 (kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego) oraz w nowoczesnym
budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55. Studenci mają do dyspozycji bibliotekę
italianistyczną; dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia również bliskość
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym planem zajęć oraz z planem studiów:

Plan studiów II stopnia studiów stacjonarnych: 2019+