Studia magisterskie

Filologia włoska, studia drugiego stopnia w Katedrze Italianistyki UW

Studia II stopnia w Katedrze Italianistyki trwają cztery semestry i pozwalają uzyskać stopień magistra filologii włoskiej. Na studia przyjmowani są kandydaci z dyplomem zarówno studiów italianistycznych I stopnia, jak innych kierunków. Warunkiem podjęcia nauki jest znajomość języka włoskiego na poziomie C1.

Zajęcia prowadzone w ramach programu studiów obejmują:
-kilkaset godzin praktycznej nauki języka włoskiego w każdym roku nauczania, rozwijających zaawansowaną znajomość języka włoskiego w zakresie czterech kompetencji językowych ze szczególnym naciskiem na uzupełnienie wiadomości z zakresu gramatyki, leksykę oraz pragmatykę od poziomu C1 do poziomu C2;

-proseminaria i seminaria magisterskie – językoznawcze i literaturoznawcze;
-rozmaite wykłady kierunkowe, moduły warsztatowe, warsztaty tłumaczeniowe;
-bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminu DITALS, który daje uprawnienia do nauczania języka włoskiego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wszystkie zajęcia kierunkowe prowadzone są w języku włoskim. Dzięki wykładowcom akademickim i badaczom, zapraszanym na gościnne wykłady do Katedry Italianistyki, studenci mają również okazję poznawać tematykę badań i metody dydaktyczne wypracowane na uczelniach zagranicznych.

Studia w Katedrze Italianistyki umożliwiają również wyjazdy krajowe (w ramach programu MOST) i zagraniczne (w ramach programu Erasmus+). Liczne umowy podpisane z europejskimi uczelniami pozwalają odbyć część każdego etapu studiów poza uczelnią macierzystą. Do dyspozycji studentów są też staże zagraniczne.

 

Zajęcia dla studentów filologii włoskiej odbywają się od poniedziałku do piątku w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55. Studenci mają do dyspozycji wydziałową bibliotekę; dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia również bliskość Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym planem zajęć oraz z planem studiów:

Plan studiów II stopnia studiów stacjonarnych: 2019+

 

Program podwójnego dyplomu magisterskiego w zakresie Filologii włoskiej (Uniwersytet Warszawski) oraz Culture Moderne Comparate (Uniwersytet Bergamo)

Od r.a. 2023/2024 studenci rozpoczynający studia na pierwszym roku studiów II stopnia w Katedrze Italianistyki na Wydziale Neofilologii będą mieli możliwość uzyskania podwójnego dyplomu magisterskiego w zakresie Filologii włoskiej w Uniwersytecie Warszawskim (uczelnia macierzysta) oraz w zakresie Culture Moderne Comparate w Uniwersytecie Bergamo (uczelnia goszcząca). Wybrani studenci KI będą mogli uczestniczyć w kursach drugiego roku studiów II stopnia prowadzonych we włoskim ośrodku, bez ponoszenia dodatkowych opłat za usługi edukacyjne. Studenci i studentki będą mogli korzystać ze stypendium Erasmus+ zgodnie z obowiązującymi przepisami. Praca dyplomowa powstanie w języku włoskim pod kierunkiem dwóch promotorów – nauczyciela akademickiego z Uniwersytetu Bergamo oraz nauczyciela akademickiego z Katedry Italianistyki UW. Plany zajęć będą ustalane indywidualnie dla każdego zakwalifikowanego kandydata. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z koordynatorami:

– prof. ucz. dr hab. Alessandro Baldacci (od roku akademickiego 2023/2024):  a.baldacci@uw.edu.pl

– dr Anna Brysiak (od roku akademickiego 2024/2025): anna.malgorzata.brysiak@uw.edu.pl