sekretariat nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dn.
18.04.2014-22.04.2014
Sekretariat Katedry Italianistyki
będzie nieczynny

Informacja dla studentów I roku studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych:

Program szkolenia BHP będzie dostępny na platformie COME www.come.uw.edu.pl (Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji) w terminie od 18 listopada 2013 do 10 lutego 2014 oraz w terminie poprawkowym od 03 marca 2014 do 14 marca 2014. Szkolenie jest zakończone testem (również dostępny na platformie w w/w terminach). Dodatkowych terminów poza wyznaczonymi nie przewiduje się.

KOMUNIKAT !!!

Informujemy, że wszystkich studentów dotyczy obowiązek podpinania przedmiotów pod program i etap studiów lub tylko pod program – bez wskazania etapu.
Jeżeli student nie podepnie przedmiotu to tym samym zadeklaruje, że jest to przedmiot ponadplanowy wykraczający poza limit dopuszczalnych dla tego programu zajęć ponadplanowych i od roku akademickiego 2013⁄2014 będzie zobowiązany do wniesienia za niego opłaty.
Za przedmioty zrealizowane przed rokiem akademickim 2013⁄2014 a niepodpięte i zrealizowane w ramach limitu nie będą pobierane opłaty.
Zgodnie z Regulaminem Studiów oraz Szczegółowymi Zasadami Studiowania w jednostce przed rokiem akademickim 2013/2014 od studentów mogły być pobierane opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów przewyższające limit zajęć ponadplanowych (w oparciu o zapisy § 15 – Regulaminu Studiów z 2006 r. i Regulaminu Studiów z roku 2010 i 2012).

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że decyzją Pani Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego
osoby, które kończą studia I stopnia w roku 2013 obowiązuje złożenie pracy licencjackiej.

Z-ca Kierownika Katedry ds.Studenckich
Dr Izabela Napiórkowska

Uchwała Rady Wydziału z dnia 26 lutego 2013 r. 368KB (368KB)

Subskrybuj zawartość