Studia I Stopnia

Plan studiów

Plan studiów I stopnia studiów stacjonarnych: 2019+

Plan studiów I stopnia studiów niestacjonarnych: 2019+

Plan studiów I stopnia studiów stacjonarnych: 2017

Plan studiów I stopnia studiów niestacjonarnych: 2017

Program kształcenia przygotowujący do zawodu nauczyciela języka włoskiego

Program kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela języka włoskiego ma charakter fakultatywny. Student może rozpocząć dodatkową specjalność przygotowującą do zawodu nauczyciela niezależnie od stopnia studiów, w ramach dostępności zajęć. Warunkiem uzyskania uprawnień jest ukończenie studiów II stopnia na kierunku filologia włoska i osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych w rozporządzeniu MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Program kształcenia przygotowujący do zawodu nauczyciela języka włoskiego

Prace licencjackie

Na podstawie decyzji kierownika jednostki dydaktycznej pracownik dziekanatu wprowadza do systemu USOS komplet informacji koniecznych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, a
następnie powiadamia studenta i kierującego pracą o możliwości złożenia pracy dyplomowej w APD.

Uwaga! Zgodnie z § 47 Regulaminu Studiów na UW student powinien złożyć pracę dyplomową w APD w postaci pliku PDF na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu.

Zasady procesu dyplomowania w Katedrze Italianistyki

Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla studentów