Studia I Stopnia

Plan studiów

Program studiów I stopnia studiów stacjonarnych od roku 2019/2020

Program studiów I stopnia studiów niestacjonarnych od roku 2019/2020

 

Program studiów I stopnia studiów stacjonarnych od roku 2023/2024

Program studiów I stopnia studiów niestacjonarnych od roku 2023/2024

 

Program kształcenia przygotowujący do zawodu nauczyciela języka włoskiego

Program kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela języka włoskiego ma charakter fakultatywny. Student może rozpocząć dodatkową specjalność przygotowującą do zawodu nauczyciela niezależnie od stopnia studiów, w ramach dostępności zajęć. Warunkiem uzyskania uprawnień jest ukończenie studiów II stopnia na kierunku filologia włoska i osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych w rozporządzeniu MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Program kształcenia przygotowujący do zawodu nauczyciela języka włoskiego od roku 2021/22

Program kształcenia przygotowujący do zawodu nauczyciela języka włoskiego od roku 2023/2024

 

Zasady odbywania i zaliczania praktyk nauczycielskich na kierunku studiów filologia włoska

Prace licencjackie

Na podstawie decyzji kierownika jednostki dydaktycznej pracownik dziekanatu wprowadza do systemu USOS komplet informacji koniecznych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, a
następnie powiadamia studenta i kierującego pracą o możliwości złożenia pracy dyplomowej w APD.

Uwaga! Zgodnie z § 47 Regulaminu Studiów na UW student powinien złożyć pracę dyplomową w APD w postaci pliku PDF na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu.

UCHWAŁA NR 4 RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU FILOLOGIA WŁOSKA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku studiów filologia włoska

UCHWAŁA NR 9 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU FILOLOGIA WŁOSKA Z Dnia 12 Maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 4 Rady Dydaktycznej z dnia 27.04.2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku studiów filologia włoska

Składanie pracy dyplomowej w APD:

Link do APD
Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla studentów
Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla kierującego pracą i recenzentów
Strona tytułowa pracy dyplomowej – obowiązujący w Uniwersytecie Warszawskim wzór pracy dyplomowej